Zamówione towary dostarczane są wg indywidualnych uzgodnień, na adres wskazany w zamówieniu. Koszt dostawy określany jest standardowo  ale może być  ustalony indywidualnie w zależności od ilości zamówienia oraz odległości dostawy. W tym celu prosimy o kontakt z naszą firmą.

Adres dostawy rozumiany jest jako adres na terenie Polski z dokładnym oznaczeniem, kodem pocztowym, ulicą, numerem w miejscowości, gdzie Odbiorca będzie mógł pokwitować odbiór towaru.

Wyładunek z pojazdu oraz czynności związane, z wniesieniem do budynku, magazynu, rozpakowaniem, montażem należą do obowiązków Odbiorcy towaru.

Odbiór towaru potwierdzany jest na dokumencie transportowym. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków należy wpisać adnotację na dokument transportowy oraz sporządzić protokół zawierający stan towaru, jego zabezpieczeń i opakowania. Oświadczenie takie musi być potwierdzone datą oraz podpisami Kierowcy / Kuriera oraz Odbiorcy. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych lub braków w dostawie będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania protokołu szkodowego w obecności przedstawiciela firmy transportowej.

SKANDER Wyposażanie Firm dołoży należytej staranności dla dotrzymania uzgodnionych warunków, ustalonego terminu dostawy. Zastrzega się możliwość zmiany terminu dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw związanych z opóźnieniem dostawy.

Regulamin i Warunki Handlowe

Koszty wysyłki i Terminy dostaw

Reklamacje i Zwroty

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.


1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedawcy

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. Utrata gwarancji następuje w momencie użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawami i zmianami we własnym zakresie oraz uszkodzeniami powstałymi z winy Użytkownika. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych oraz czynności serwisowych do których wykonania zobowiązany jest Użytkownik rzeczy we własnym zakresie i na własny koszt. W przypadku braku zgody stron, roszczenia z tytułu reklamacji nie mają wypływu na obowiązek zapłacenia faktury w pełnej wysokości. 

4.Towary w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres magazynu SKANDER Wyposażanie Firm


W razie zaistnienia konieczności zwrotu, zamawiający powinien skontaktować się z działem handlowym SKANDER Wyposażanie Firm celem ustalenia sposobu i warunków zwrotu towaru. Jesteśmy otwarci i chętnie pomożemy. 


1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Przedsiębiorca nie jest Konsumentem

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 

5. Oświadczenie powinno być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy ale może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.


Warunki zwrotu :

1) towar nie może być używany ani uszkodzony

2) nie może być przeterminowany

3) ze względów ochrony zdrowia oraz z powodów higienicznych nie podlega zwrotowi produkt w zamkniętym, zapieczętowanym opakowaniu , który został otwarty po dostarczeniu. 

4) kupujący jest odpowiedzialny za dostarczenie zwracanego produktu w stanie nieuszkodzonym.

5) koszt zwrotu za dostawę ponosi kupujący.

Warunkiem rozpatrzenia ewentualnego  zwrotu jest oddanie nieużywanego i nieuszkodzonego towaru w oryginalnym opakowaniu , w terminie 14 dni od daty zakupu. Odstąpienie od zawarcia umowy nie przysługuje w przypadku zamówień na niestandardowe produkty, sprowadzone albo wyprodukowane  na indywidualne zamówienie. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie ? Skontaktuj się z nami !

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Firma SKANDER Wyposażanie Firm ( dane identyfikacyjne w zakładce kontakt ) prowadzi sprzedaż wysyłkową na podstawie oferty handlowej w postaci indywidualnych ofert oraz poprzez sklep internetowy www.ekodobre.pl

Oferta przeznaczona jest dla odbiorców indywidualnych jak i dla podmiotów gospodarczych, m.in. spółek prawa handlowego, instytucji, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Należy pamiętać ,że do czasu zapłaty za towar zawsze mają Państwo możliwość zmiany zamówienia albo rezygnacji z niego. W tym celu prosimy o kontakt z naszą firmą : eko@ekodobre.pl albo skander@skander.com.pl

 

W sklepie internetowym nie ma rejestracji konta Klienta, zamówienie odbywa się poprzez wypełnienie formularza i dalszą wymianę  informacji odbywającej się drogą e-mailową między Klientem a Sprzedawcą, firmą SKANDER Wyposażanie Firm. Dane z formularza podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w sklepie są wykorzystywane wyłącznie do należytej realizacji danego zamówienia.

 

 

Definicje 

 

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SKANDER Wyposażanie Firm wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8991202452, REGON 931041797

3. Klient - podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ekodobre.pl

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane w sklepie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – nie ma konta Klienta w Sklepie, zamówienie odbywa się poprzez wypełnienie formularza i dalszą wymianę  informacji odbywającą się drogą e-mailową między Klientem a Sprzedawcą, firmą SKANDER Wyposażanie Firm. Dane z formularza podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie są wykorzystywane wyłącznie do należytej realizacji danego Zamówienia.

10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz /usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

 Kontakt ze sklepem

 

1. Adres rejestrowy i korespondencyjny Sprzedawcy :

ul. Kamieńskiego 200/2 ; 51-126 Wrocław

2. Adres magazynu Sprzedawcy :

ul. Pełczyńska 19 ; 51-180 Wrocław

3. Adres e-mail Sprzedawcy: eko@ekodobre.pl  albo  skander@skander.com.pl

4. Numer telefonu Sprzedawcy: 509 063 133 ; 795 063 133

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy :

Bank Millenium 45116022020000000487645475

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach : 8.00-18.00

 

 Wymagania techniczne 

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,

 

 

 Informacje ogólne

 

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz zamawianie nie wymaga zakładania Konta. Zamówienia odbywają się bez rejestracji, tylko poprzez wypełnienie formularza Zamówienia. W tym celu należy :

a. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

b. wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,

c. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

d. kliknąć przycisk “Zamawiam” oraz potwierdzić zamówienie,

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).             

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (opłaty za transport jeżeli takie wystąpią ), o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, albo zostanie poinformowany w osobnym e-mailu po otrzymaniu Zamówienia przez Sprzedawcę.

a. dzieje się tak gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie ocenić, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny.

5. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym

6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie uzgadnia szczegóły z Klientem i przyjmuje zamówienie do realizacji.

7. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka spedycyjna,

b. Przesyłka kurierska,

c. Przesyłka pocztowa

d. Odbiór osobisty dostępny pod adresem : Magazyn firmy SKANDER Wyposażanie Firm

 

 Formy płatności

 

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność online za pośrednictwem Przelewy24

 

 

 

 (korzystając z panelu proszę pamiętać, że zawsze w przeglądarce powinna być widoczna ikona       świadcząca o połączeniu szyfrowanym SSL)

b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy , np. po otrzymaniu faktury proforma

2. Formy płatności: płatność przedpłata na podstawie faktury proforma = - 3% rabatu. 

Jeżeli zdecydujecie się Państwo lub wyrazicie zgodę na płatność w formie przedpłaty – oferujemy Państwu 3%-owy rabat odliczany od wartości netto zamówionego towaru. Po otrzymaniu zamówienia wyślemy Państwu drogą elektroniczną fakturę proformę na pełną wartość towaru łącznie z VAT. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po wpływie należności na nasze konto, od tego momentu liczone są terminy dostaw. Po otrzymaniu przelewu wystawimy Państwu fakturę VAT zaliczkową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Faktura z odroczonym terminem płatności - wg indywidualnych uzgodnień. 

 

 Postanowienia końcowe

 

W momencie ukazania się nowej oferty handlowej SKANDER Wyposażanie Firm, wszystkie poprzednie oferty tracą swoją ważność. Oferta cenowa sklepu internetowego jest ważna w dniu złożenia zamówienia bezpośrednio ze sklepu internetowego. Ogólne warunki handlowe, które są odmienne lub uzupełniające w stosunku do niniejszych warunków, nawet jeżeli są znane, nie stanowią części składowej umowy. Akceptacja odrębnych warunków handlowych możliwa jest wyłącznie w przypadku, jeżeli  wyraźnie została wyrażona pisemna zgoda SKANDER Wyposażanie Firm na ich obowiązywanie. Złożenie zamówienia w firmie SKANDER Wyposażanie Firm oznacza akceptację niniejszych warunków handlowych.

 

Firma może odstąpić od umowy, jeśli wykonanie usługi stanie się niemożliwe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności w przypadku siły wyższej, jak np. wojna, strajk, epidemia lub w przypadku, gdy sama nie otrzyma odpowiednich dostaw. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie, a poniesione przez niego świadczenia zostaną mu niezwłocznie zwrócone.

Przesyłając swoje dane osobowe poprzez formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez firmę Skander Wyposażanie Firm swoich danych osobowych zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 („Ustawa o Ochronie danych osobowych”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. („RODO”) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

Uwaga !

ze względu na dynamiczną sytuację na rynku , spowodowaną pandemią, zastrzegamy możliwość zmiany terminu dostaw oraz cen. 

ZAPISZ SIĘ
ZAPISZ SIĘ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Bądź na bieżąco z aktualnościami

Zapisz się do newslettera!

Ze względu na dynamiczną sytuację na rynku , spowodowaną pandemią, zastrzegamy możliwość zmiany terminu dostaw oraz cen.